Rejestracja: kom. 691 833 133 | 691 833 122 | 691 833 022 | tel. +61 62 33 559| Pn-Pt: 8:00-20:00 So: 8:00-15:00

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów;
W Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich ‘’DANMED’’Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie ‘’DANMED’’ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. w Obornikach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2A, e-mail: biuro@danmed.info tel.691 833 133/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem0000742205, numer NIP6060102523,Regon368435359,której akta rejestrowane przechowywane są w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym KRS.

W sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z wyznaczonym w placówce Inspektorem Ochrony Danych:
Agata Napierała
e-mail: agata.napierała@danmed.info
tel. 691 833 644
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOSTĘPNE W REJESTRACJI

Dane będą przetwarzane przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej
Podanie danych jest dobrowolne ,jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
Masz prawo; dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych ,jeżeli prawa te nie są ograniczone przepisami ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej ,w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011r. o działalności lecznicze oraz ustawy z 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjentów, może być również art.6 ust.1 lit. d RODO.
W zakresie w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzanych danych jest art.9 ust.2 lit. c i h RODO.

Twoje dane możemy udostępniać podmiotom leczniczym w związku z zachowaniem ciągłości leczenia, organom administracji w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane osobowe.
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ,w tym profilowania.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art.29 ust.1 ustawy z 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat ,licząc id końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem, określonymi w art. 29 ustawy o prawach pacjenta.

Oborniki, dnia 23 maja 2018r.